Betingelser for brug

Protokoltitel: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe-, multicenterforsøg til vurdering af effekten, sikkerheden og tolerabiliteten samt farmakokinetikken af INS1007 administreret én gang dagligt i 24 uger til forsøgspersoner med non-cystisk fibrose bronkiektasi – Willow-forsøget

Denne webside ("webside") drives af Insmed Netherlands B.V, Graadt van Roggenweg 328-344, Building D, 4th Floor, 3531 AH Utrecht, The Netherlands ("Insmed" eller "vi" eller "os"). Disse betingelser for brug ("betingelser for brug") gælder for brugen af websiden www.willowstudyportal.com.

Når du registrerer dig og/eller anvender denne webside, bekræfter du, at du har læst og forstået samt accepterer alle de efterfølgende betingelser for brug. Hvis du ikke kan acceptere betingelserne for brug, bedes du undlade at anvende websiden.

1. Ydelser

Formålet med denne offentlige webside er at give oplysninger om non-cystisk fibrose bronkiektasi og om Willow-studiet. Indholdet på denne webside er kun beregnet på at være oplysende og er ikke beregnet som erstatning for konkret, medicinsk rådgivning.

2. Ansvarsfraskrivelse

Websiden leveres “som den er og forefindes”. Insmed og deres leverandører og licensgivere fraskriver sig hermed alle former for garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ukrænkelighed. Hverken Insmed eller deres leverandører og licensgivere giver nogen form for garanti for, at websiden er fejlfri, eller at adgangen hertil vil være kontinuerlig og uden afbrydelser. Du er klar over, at du downloader fra eller på anden vis opnår indhold eller tjenester via websiden efter eget valg og for egen risiko.

3. Ansvarsbegrænsning

Insmed, eller deres leverandører eller licensgivere, kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for noget som helst emne i disse betingelser for brug under nogen kontrakt, for forsømmelighed, skærpet ansvar eller nogen anden juridisk eller rimelig teori for: (I) nogen særlige tilfældige skader eller følgeskader; (II) omkostninger til anskafelse eller erstatningsprodukter eller ydelser eller; (III) for afbrydelse af brugen eller tab eller ødelæggelse af data. Insmed kan ikke holdes ansvarlige for nogen fejl eller forsinkelse af årsager, der er uden for deres rimelige kontrol. Ovenstående gælder ikke, hvis det strider mod gældende lov. I tilfælde af lettere uagtsomhed kan Insmed ikke holdes ansvarlige over for andre virksomheder, og de er kun ansvarlige over for forbrugere i forbindelse med personskader. Insmed kan ikke holdes ansvarlige over for virksomheder i forbindelse med følgeskader, rene pengetab, tab af fortjeneste eller skader stammende fra erstatningskrav fra tredjemand.

4. Copyright og brugsrettigheder

Indholdet leveret af Insmed er beskyttet af lovbestemmelser vedrørende databaser, copyright og varemærker. Sådant indhold må hverken kopieres eller formidles eller anvendes på nogen som helst måde uden forudgående aftale med de relevante ejere. Dette gælder i særdeleshed kopier fremstillet under brug af robotter, crawlers eller andre automatiske mekanismer. Enhver brug eller ændring af ydelserne til formål, de ikke var beregnet til, er forbudt. I særdeleshed er kopiering eller overførsel af indhold, tilbud, registre, databaser osv. til kommercielle formål ikke tilladt og vil blive retsforfulgt i medfør af strafferetten eller civilretten på de foreliggende juridiske grundlag.

5. Erstatning

Du accepterer at yde erstatning til og holde skadesløse Insmed, deres leverandører og deres licensgivere og deres respektive direktører, funktionærer, ansatte og repræsentanter fra og imod alle krav og udgifter, herunder advokatsalærer, der måtte opstå fra din brug af websiden, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af disse betingelser for brug.

6. Ændringer

Insmed forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre eller udskifte enhver del af denne aftale. Det er dit eget ansvar at kontrollere denne aftale med mellemrum for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til websiden, efter at der er foretaget ændringer i aftalen, udgør en accept af disse ændringer. Insmed kan ligeledes i fremtiden tilbyde nye ydelser og/eller funktioner gennem websiden (herunder udsendelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller ydelser vil være underlagt vilkårene og betingelserne i disse betingelser for brug.

7. Kontakt

Hvis der opstår spørgsmål eller behov for support i forbindelse med denne webside, bedes du kontakte os på info@willowstudyportal.com.

8. Gældende lov

Disse betingelser for brug og alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med disse generelle betingelser, herunder gyldigheden heraf, eller i forbindelse med brugen af websiden er underlagt dansk lovgivning, med undtagelse af bestemmelserne i international privatret, Rom-konventionen af 1980 om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser.

9. Udskillelse af enkeltbestemmelser

Såfremt en bestemmelse i nærværende betingelser for brug erklæres for ugyldig eller uden retskraft, skal de resterende bestemmelser i betingelserne for brug fortsat være fuldt gyldige.

MED-00083